• Thu. Feb 22nd, 2024

Memberi salam Dalam Bahasa Mandarin

Byayroz.com

May 5, 2021
Oleh: Nur Anik.S.S
1 . Selamat pagi
▪ 早安   : Zǎo ān   《cao an  》
ㄗㄠˇ,ㄢ
▪ 早上好  : zǎoshang hǎo 《Cao shang hao 》
ㄗㄠˇ,ㄕㄤˋ,ㄏㄠˇ
2 . Selamat siang
▪ 午安  : wǔ ān  《 u an》
ㄨˇ,ㄢ
▪ 中午好  : zhōngwǔ hǎo 《cong u hao 》
ㄓㄨㄥ,ㄨˇ,ㄏㄠˇ
3 . Selamat malam
▪ 晚安  :  wǎnān 《wan an 》
ㄨㄢˇ,ㄢ
▪ 晚上好  : wǎnshàng hǎo  《 wanshang hao 》
ㄨㄢˇ,ㄕㄤˋㄏㄠˇ
4 . Apa kabar ( bisa juga di artikan ” hallo “)
Hallo untuk sapaan ketika bertemu .
▪ 你好   : nǐ hǎo 《 ni hao 》
ㄋㄧˇ ,ㄏㄠˇ
5 . Sangat senang mengenal mu
( biasanya diucapkan ketika baru kenal )
▪ 很高興認識你 :  hěn gāoxìng rènshi nǐ  《hen kaosing renshe ni   》
ㄏㄣˇ , ㄍㄠ,ㄒㄧㄥˋ , ㄖㄣˋ,ㄕ , ㄋㄧˇ
6 . Terima kasih
▪ 謝謝   :  xièxiè  《 sie sie 》
ㄒㄧㄝˋ ,ㄒㄧㄝˋ
7 . Tidak usah sungkan
▪ 不客氣  :  bù kèqì  《 Pu khe ci》
ㄅㄨˋ ,ㄎㄜˋ ,ㄑㄧˋ
8 . Maaf
▪ 對不起 :  duìbùqǐ  《Tui pu ci 》
ㄉㄨㄟˋ ,ㄅㄨˋ , ㄑㄧˇ
9. Tidak apa apa
▪ 沒關係  : méiguānxì  《 Mei kuansi 》
ㄇㄟˊ , ㄍㄨㄢ ,ㄒㄧˋ
10 . Selamat tinggal
( Diucapkan saat berpisah )
▪ 再見  :  zàijiàn  《 cai cien 》
ㄗㄞˋ , ㄐㄧㄢˋ
11. Kamu mau ke mana ?
▪ 你要去哪裡? :  nǐ yào qù nǎlǐ? 《 ni yao ci nali ? 》
ㄋㄧˇ , ㄧㄠˋ ,ㄑㄩˋ , ㄋㄚˇ ,ㄌㄧˇ
12. Kamu di mana ?
▪ 你在哪裡? : Nǐ zài nǎlǐ?  《  Ni cai na li ?》
ㄋㄧˇ ,ㄗㄞˋ ,ㄋㄚˇ , ㄌㄧˇ
13 . Aku cinta kamu
▪ 我愛你    :  Wǒ ài nǐ  《 Wo ai ni 》
ㄨㄛˇ ,ㄞˋ ,ㄋㄧˇ
14 . Aku rindu kamu
▪ 我想你     :   wǒ xiǎng nǐ  《 wo siang ni 》
ㄨㄛˇ ,ㄒㄧㄤˇ ,ㄋㄧˇ

Related Post